<< květen 2018 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
NAŠI PARTNEŘI

Žádost o přezkum výsledkú didaktických testů MZ

Jana Skopalová

2018-05-09 11:57, aktualizováno 2018-05-09 18:29

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bude v procesu přezkoumání výsledků hodnocení zkoušek z didaktických testů (podle § 82 školského zákona) stejně jako v předchozích letech i v roce 2018 postupovat s největší možnou transparentností.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) vedle zadání testových úloh, písemných prací a klíčů správných řešení zveřejní validační protokol, který mimo jiné obsahuje výsledky validačního procesu (včetně vyjádření validační komise k souladu zadání s katalogy požadavků a rámcovými vzdělávacími programy), přijatá opatření CZVV k závěrům validační komise a její jmenné a profesní složení. Zveřejnění uvedených materiálů uskuteční CZVV nejpozději v den, kdy uvolní výsledky didaktických testů školám.

MŠMT před zahájením přezkoumání maturitní zkoušky na svých webových stránkách zveřejňuje základní informace, které mají žákům usnadnit orientaci v termínech, formálních náležitostech a krocích spojených s procesem přezkoumání maturitní zkoušky.

MŠMT vydává odůvodněná vyrozumění MŠMT, ve kterých reaguje na námitky žadatelů o přezkoumání maturitní zkoušky.
Do procesu přezkoumání maturitní zkoušky je začleněna Nezávislá odborná komise zřízená při MŠMT jako poradní orgán, která vystavuje odborné oponentní posudky k závěrečnému validačnímu protokolu CZVV a posuzuje identifikované specifické žádosti o přezkoumání maturitní zkoušky.

 

Seznam členů Nezávislé odborné komise MŠMT:

 • PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – Ústav rozvoje a výzkumu vzdělávání
 • PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta – Katedra českého jazyka a literatury
 • Mgr. Ivana KOLÁŘOVÁ, Národní ústav pro vzdělávání
 • doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta – Ústav matematiky a statistiky
 • RNDr. Eva ZELENDOVÁ, Národní ústav pro vzdělávání
 • doc. PhDr. Lucie BETÁKOVÁ, M. A., Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta – Katedra Anglistiky
 • PhDr. Jitka TŮMOVÁ, Národní ústav pro vzdělávání
 • prof. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta – Katedra německého jazyka a literatury
 • Mgr. Kamila SLADKOVSKÁ, Národní ústav pro vzdělávání
 • PhDr. Simona KORYČÁNKOVÁ, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta – Katedra ruského jazyka a literatury
 • PaedDr. Zuzana VLČKOVÁ, Národní ústav pro vzdělávání
 • Mgr. Olga NÁDVORNÍKOVÁ, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav románských studií
 • Mgr. Veronika SOVÁKOVÁ, Národní ústav pro vzdělávání
 • Mgr. Veronika CAMACHO, Masarykova univerzita Brno, Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních studií
 • Mgr. Martina HULEŠOVÁ, M. A., Národní ústav pro vzdělávání

 

Jak postupovat při podání žádosti o přezkoumání výsledku hodnocení společné části maturitní zkoušky z didaktického testu?

Před podáním žádosti o přezkoumání je potřeba zvážit všechny relevantní důvody pro podání této žádosti, výchozími podklady jsou:

 • vlastní zadání didaktických testů, klíče správných řešení a výsledky validačního procesu včetně vyjádření validační komise CZVV k souladu zadání s katalogy požadavků (validační protokol CZVV) – vše volně dostupné na webových stránkách http:/www.novamaturita.cz,
 • kritéria pro hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky – volně dostupné na webových stránkách http:/www.novamaturita.cz a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kriteria-hodnoceni-maturitni-zkousky-ve-skolnim-2,
 • výsledkový portál žáka, který umožní zaslání vybraného dokumentu s výsledkem zkoušky společné části maturitní zkoušky (MZ) e-mailem. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na žákem zadanou e-mailovou adresu. Portál se nachází na adrese https://vpz.cermat.cz,
 • záznamový arch žáka a Protokol o průběhu zkoušky z didaktického testu v učebně – dostupné ve škole, kde žák dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky z didaktického testu konal.

Pokud se žák rozhodne podat žádost o přezkoumání, musí tak učinit písemně (na podatelnu MŠMT, prostřednictvím poštovních služeb, datovou schránkou); žádosti lze podávat i prostřednictvím e-mailu podepsané uznávaným elektronickým podpisem (zákon č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Žádost o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu se podává na předepsaném formuláři, příloha č. 7 a 8. vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel může využít i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum, který je uveřejněn na webových stránkách MŠMT v sekci Státní maturita, na webových stránkách http:/www. novamaturita.cz a výsledkovém portálu žáka, který se nachází na adrese https://vpz.cermat.cz. Upozorňujeme, na existenci dvou formulářů. Formulář žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek a písemných prací společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek se podává místně příslušnému krajskému úřadu, v případě Prahy pak magistrátu Hl. m. Prahy. Formulář žádosti o přezkum výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Doporučujeme, aby žádost byla podána doporučenou poštou a na obálce označena „Žádost o přezkoumání“ (doručovací adresa: MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1) nebo datovou schránkou.

Žadatel o přezkum má právo se vyjádřit k podkladům vyrozumění po dobu tří dnů od podání žádosti.

 

Náležitosti žádosti:

 • jméno a příjmení žadatele,
 • datum narození žadatele,
 • kód žáka, který je uveden na výpisu o výsledcích didaktických testů žáka,
 • kategorie a skupina přiznaného uzpůsobení podmínek konání MZ (PUP MZ),
 • doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky z didaktického testu zasláno,
 • název a adresa školy, jíž žadatel je (byl) žákem,
 • označení didaktického testu/didaktických testů (uvedení zkušebního předmětu), jejichž výsledek chce žadatel přezkoumat (např. didaktický test z matematiky),
 • uvedení důvodu/ů námitky/tek žadatele,
 • žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky), nebo e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem.

Žádost je třeba podat nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky, nejpozději tedy do 4. června 2018.

 

Výsledkový portál žáka

Portál má za cíl předat žákovi jednoduše a efektivně dokument, týkající se jeho výsledku a umožnit mu kromě jiného i rychlé a relevantní rozhodnutí o smysluplnosti případné žádosti o přezkoumání výsledků.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. „Autentizačního kódu VPŽ“. Ten je uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který každý žák obdržel od ředitele školy.

Přes výsledkový portál dává žák souhlas s odesláním následujících dokumentů:

 1. Výpis výsledků didaktického testu žáka;
 2. Opravený záznamový arch didaktického testu žáka;
 3. Záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka a českého jazyka a literatury;
 4. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka.

Centrum zpřístupní výsledky řediteli školy v podzimním zkušebním období do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků příslušné třídy.

 

Co se děje po doručení žádosti na MŠMT?

Po doručení žádosti na MŠMT je každá žádost zaevidována a individuálně přezkoumána. Základním podkladem pro posouzení jednotlivých námitek žadatelů o přezkoumání je zadání didaktického testu, klíč správných řešení, validační protokol CZVV, záznamový arch žáka, protokol o průběhu zkoušky v učebně, kritéria pro hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a odborný oponentní posudek Nezávislé odborné komise MŠMT k závěrečnému validačnímu protokolu CZVV.

Na základě výše uvedených podkladů MŠMT rozhodne o důvodnosti nebo nedůvodnosti žádosti a posoudí jednotlivé námitky žadatele z formálního i odborného hlediska.
MŠMT žádost přezkoumá nejdéle do 30 dní od jejího doručení na MŠMT a vydá Vyrozumění MŠMT, které je žadateli odesláno doporučeným dopisem nebo datovou zprávou, dle způsobu podání žádosti.
Pokud žadatel MŠMT žádá o přezkoumání průběhu a výsledku písemné nebo ústní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z těchto zkoušek, postoupí MŠMT tuto žádost dle místní příslušnosti krajskému úřadu nebo Magistrátu hl. m. Prahy. O postoupení žádosti příslušnému krajskému úřadu MŠMT žadatele písemně vyrozumí. Termín pro přezkoumání žádosti místně příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hl. m. Prahy je stanoven na dobu nejdéle 30 dní od doručení žádosti na tento úřad.

 

Nejčastější obecné námitky/podněty žadatelů

Podezření na organizační incident
Pokud je v žádosti žadatele identifikováno podezření na organizační incident, MŠMT žádost prošetří a o výsledku šetření informuje žadatele ve Vyrozumění MŠMT.

Nahlížení do materiálů
V souladu s § 82 odst. 4 školského zákona má každý, kdo konal didaktický test společné části maturitní zkoušky, právo nahlédnout do podkladů pro vydání vyrozumění, resp. do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky. Dokumenty související s žákovou dílčí zkouškou konanou formou didaktického testu jsou každému žákovi primárně dostupné ve škole, kde zkoušku konal. Podpůrně je žák může získat na výsledkovém portálu žáka https://vpz.cermat.cz a na webových stránkách www.novamaturita.cz. Jedná se o dokumenty: vlastní zadání didaktických testů, klíče správných řešení a výsledky validačního procesu včetně vyjádření validační komise CZVV k souladu zadání s katalogy požadavků, kritéria pro hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky, Výpis výsledků didaktického testu žáka, Opravený záznamový arch didaktického testu žáka, Záznam o hodnocení písemné práce, Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka. Odborné posudky Nezávislé odborné komise pak na webových stránkách MŠMT.

Dodatečné zohlednění zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žadatele o přezkoumání
Pro účely maturitní zkoušky a jejího uzpůsobení žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci zařazováni do jednotlivých kategorií a skupin. Hlavním kritériem pro zařazení žáků s přiznaným uzpůsobením pro konání maturitní zkoušky (PUP) do jedné z kategorií a skupin jsou funkční důsledky (tj. konkrétní dopady určité vady, poruchy, onemocnění nebo postižení na činnost žáka) a z nich vyplývající vzdělávací potřeby. Označení kategorií podle druhu postižení (tělesné postižení, sluchové postižení, zrakové postižení, specifické poruchy učení a ostatní) je nutno chápat jako orientační, neboť rozhodujícím kritériem pro zařazení žáka do jedné z kategorií není jeho diagnóza, ale především funkční důsledek jeho speciálních vzdělávacích potřeb ve vztahu ke konání maturitní zkoušky. K zařazení žáků do kategorií a skupin se přistupuje individuálně, neboť ani u žáků se stejnou diagnózou nemůžeme předpokládat, že funkční důsledky zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění budou stejného rozsahu a stejné závažnosti.

Žák dokládá svůj nárok na přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky posudkem školského poradenského zařízení, kterým je na základě odborného vyšetření zařazen do jedné z kategorií a skupin. Při stanovování míry uzpůsobení konání maturitní zkoušky berou školská poradenská zařízení v úvahu současnou praxi a průběh vzdělávání žáka se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním a jeho skutečné potřeby.

Na tvorbě zadání maturitní zkoušky pro žáky s PUP spolupracují a záznamové archy hodnotí k tomuto účelu zvlášť proškolení pedagogičtí pracovníci – hodnotitelé. Hodnocení žáků s PUP se řídí kritérii hodnocení schválenými MŠMT. Uvedený postup zajišťuje, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou v průběhu konání maturitní zkoušky nikterak znevýhodněni.
Žák odevzdá posudek školského poradenského zařízení řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. Případnou změnu v posudku, či nový posudek související se změnou speciálních vzdělávacích potřeb v době od podání přihlášky po konání zkoušek oznámí ředitel školy CZVV neprodleně. Ředitel školy po dohodě s CZVV rozhodne, zda je technicky možné zajistit úpravu podmínek konání maturitní zkoušky pro žáka s PUP ještě v daném zkouškovém období. V případě, že toto možné není, může ředitel školy na základě žádosti žáka rozhodnout o omluvení žáka z konání zkoušky v daném termínu a žák může konat zkoušku za upravených podmínek v termínu náhradním.

Zařazení žáka s PUP se děje na základě přihlášky k maturitní zkoušce a v rámci přezkumu výsledku hodnocení didaktického testu se neposuzuje.

Dodatečné zohlednění změny zdravotního stavu a rodinné/sociální situace v době konání zkoušek
Žák může písemně omluvit řediteli školy svou nepřítomnost u zkoušky z vážných důvodů (např. z důvodu změny zdravotního stavu nebo změny rodinné/sociální situace), které by mohly nepříznivě ovlivnit žákův výkon při konání zkoušky, nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. Pokud ředitel školy uzná důvody žáka za relevantní, má žák právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty 3 pracovních dnů může v závažných případech ředitel školy prominout. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, jedná se o projev jeho svobodné vůle se všemi důsledky z tohoto jednání vyplývajícími.
Dodatečné zohlednění změny zdravotního stavu a rodinné/sociální situace žáka v době konání zkoušek není při hodnocení jeho výsledku u již vykonaných zkoušek z právního ani pedagogického hlediska možné.

Žádost o výjimky z nastavených pravidel
Pravidla pro konání maturitní zkoušky stanovuje školský zákon a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. MŠMT nemá zákonné zmocnění k tomu, aby z nastavených pravidel udělovalo výjimky.

Tento postup považuje MŠMT za nutný, aby byl zachován rovný přístup žáků ke vzdělávání a k hodnocení výsledků jejich vzdělávání.

 

Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.
ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy